ÇOK DİSİPLİNLİ BAKIŞ AÇISIYLA SPORDA EŞİTLİK VE ÇEŞİTLİLİK ÜZERİNE ULUSLARARASI KONFERANS 2021 – ONLİNE


Programı


Avrupa Birliği, Erasmus + Programı desteğiyle GESPORT tarafından düzenlenen Çok Disiplinli Bakış Açısıyla Sporda Eşitlik ve Çeşitlilik Üzerine Uluslararası Konferans 2021 organizasyonu 14-16 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Organizasyon Komitesi, COVID-2019 ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmektedir. DSÖ ile Avrupa genelindeki sağlık bakanlıkları ve hükümetler tarafından tavsiye edilen önerilere önem gösteriyoruz. Konferans katılımcılarının sağlığına ve genel olarak nüfusun korunmasına her şeyden önce değer veriyoruz, bu nedenle konferans tamamen sanal bir formata taşınmıştır.

Konferans, dünya çapında sporla ilgili farklı alanlarda güncel fikirleri paylaşmak için akademisyenlere, araştırmacılara, uygulayıcılara, sporculara, federasyonların, birliklerin ve spor organizasyonlarının yöneticileri ile profesyonellerine ve sporla ilgili olanlara yönelik mükemmel bir forum olacaktır.

Sizi e-posta ile bilgilendireceğiz ve bu konudaki en son bilgileri GESPORT web sitesinde ve sosyal medyada yayınlayacağız

Spor ve yönetimi, erkeklerin ve erkekliğin güçlü bir şekilde hakim olduğu bir alan olmaya devam etmektedir. Bu konferans aşağıda belirtilen sorulara bağlı olan karmaşıklıkları araştırmayı amaçlamaktadır: Spor bağlamında cinsiyet uçurumu 21. yüzyılda ne anlama gelmektedir? Aynı bağlamda, toplumsal cinsiyetin kapatılması olarak ısrar eden nedir? Güçlü ve atletik bir erkek bedeninde yer alan baskın erkekliğe başvuran rejimler tarafından tanımlanmaya devam eden sporu açıklayan cinsiyet kültürleri nelerdir?

MDaha da ötesi, bazı istisnalar olsa da sporcular, uygulayıcılar, karar alıcılar, politika yapıcılar ve spor seyircileri ağırlıklı olarak erkeklerden oluşmaktadır. Bu anlamda, cinsiyet ayrımcılığı ve ayırım sporun çeşitli yönlerinde mevcuttur. Bu ayrımcılık ile ilgili durumlar aşağıda belirtilmektedir:

a)Erkek sporcuların yüksek maaşları, daha fazla kariyer fırsatları ve toplum tarafından kadın sporculara göre daha fazla tanınmaları;

b) Geleneksel olarak kadınsı kabul edilen ve dişil olarak kabul edilen spor dalları da (örneğin jimnastik ve dans) dahil olmak üzere spor organizasyonlarındaki yönetim ve liderlik pozisyonları çoğunlukla erkekler tarafından işgal edilmektedir;

c) Eril sporları ve erkek sporcular, medyada kadın sporculara göre çok daha fazla dikkat çekmekte ve tanınırlığa sahiptir;

d) Spor gazeteciliği ağırlıklı olarak erkekler tarafından yürütülmeye ve yönetilmeye devam etmektedir;

e) Bazı spor seyirciliği kültürleri, erkeksi aşiretçiliğe başvuran, genellikle saldırgan ve şiddet içeren davranışlara yol açan ritüeller ve etkileşimlerle işaretlenmektedirler.

Sporda cinsiyet ayrımı bir şekilde toplumsal olarak normalleştirilmektedir ve cinsiyetler arasındaki somut cinsel farklılıklarını esas alan bir söylemle kabul edilmektedir. Bu cinsiyet söylemi, kadınların bazı spor türlerinden hariç tutulmasını meşrulaştırmakta ve kadın bedenlerini sosyo-kültürel yapılarda spor yapmaya ve sporla daha az ilgilenmeye veya ideal eril bedenin ikinci ve zayıf versiyonu olarak hapsetmektedir.

Bununla birlikte, sporda mevcut durumun değişebileceğine dair işaretler de söz konusudur. Avrupa Birliği ve bazı ulusal hükümetler, farklı yöntemlerle uluslararası ve yerel spor organizasyonlarında cinsiyet eşitliği kodlarının/politikalarının benimsenmesini teşvik ederek, cinsiyet eşitliğini ve çeşitliliğini teşvik etmek için çaba sarf etmektedirler. Bu yeni politikalar, kadınların spora katılımını ve sporda tanınmasını, liderlik pozisyonlarına erişimlerini ve sporda karar alma süreçlerine katılımlarını artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, profesyonel olmayan sporcuların ve spor seyircisi olarak kadınların sayısı artmaya başlamış ve yeni spor temsillerine yol açmıştır. Bu bağlamda kadınların geleneksel rolüne meydan okunmaktadır. Son olarak, farklı vücut yapılarının ve alternatif bedenlenmiş kadınlıkların ve erkekliklerin ortaya çıkışı, her iki cinsiyetten sporcuların bedenlerini ve spor uygulamalarını nasıl deneyimlediklerini de zorlamaktadır. Ancak, bu değişikliklerin/zorlukların spor bağlamındaki etkileri konusunda araştırmalar henüz azdır.

Bu konferans, farklı yöntemleri, bağlamları, kurumsal politikaları, organizasyon yapılarını ve aktörleri (örneğin; sporcular, seyirciler, medya profesyonelleri, spor alanında karar vericileri ve yöneticileri) dikkate alarak, sporda ve yönetiminde cinsiyet ilişkilerinin haritalandırılmasına odaklanacaktır. Konferans, spor ve yönetimini, cinsiyet ayrımı ve eşitsizliğinin oluştuğu bir yol olarak ele alacaktır. Fakat aynı zamanda, değişim fırsatı sunan, özellikleri ile kültürü kuruluşlara yansıyan ve daha geniş çapta çalışan uygulanabilir bir konu gibi bu alan benimsenmektedir. Bu anlamda konferans, aşağıda yer alan konularla sınırlı olmayan teorik ve ampirik araştırma çalışmalarıyla ilgilenmektedir:

 • Spor yöntemlerinde ve farklı ülkelerdeki spor organizasyon yapılarında kadınların temsil edilebilirliği;
 • Spor organizasyonlarında kadın ve yönetim muhasebesi;
 • Sporda farklı politikaları, yöntemleri ve kurumları (yeniden) geliştiren cinsiyet rejimleri;
 • Spor bağlamında hâlihazırda farklı roller üstlenmiş kadınların direniş öyküleri;
 • Spor kurumlarında her iki cinsiyetin sporcuları da dâhil olmak üzere geleneksel ve yeni vücut temsilciliklerinin zorlukları ve etkileri;
 • Spordaki eril söylemler ve bunun kadın ve erkek sporcular üzerindeki etkisi;
 • Siyaset bağlamında milliyetçilik ve popülist söylemlerin ortaya çıkışı ve sporda eril ve dişil yapıların (yeniden) şekillendirilmesi üzerindeki etkileri;
 • TSeyircilerin farklı spor yöntemlerini ilgilendiren bakış açılarına ilişkin cinsiyetçi dönüşümleri;
 • Yeni spor seyirci gruplarının spordaki cinsiyet ilişkileri üzerindeki etkileri;
 • Medyadaki söylemler ve sporda cinsiyet eşitliğine katılım;
 • Yeni teknolojilerin etkisi ve her iki cinsiyetten sporcuların üstyapısında ve kimliklerinde yeni eğitim / koçluk uygulamaları.

Konferans, aşağıda yer alan katılımcıları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Akademisyenler
 • Sporcular
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
 • Uluslararası Olimpiyat Komitesi Danışmanları,
 • Spor organizasyonlarında çalışanlar,
 • Uzmanlar
 • Cinsiyet ve LGBT topluluğu liderleri,
 • Federasyonların, derneklerin ve spor organizasyonlarının yöneticileri,
 • Uzmanlar
 • Araştırmacılar
 • Spor koçları,
 • Spor gazetecileri,

Özetinizi Buraya Ekleyiniz

  [group autor1]

  [/group]

  [group autor2]

  [/group]

  [group autor3]

  [/group]

  [group autor4]


  [/group]

  [group autor5]

  [/group]

  [group autor6]

  [/group]

  [group autor7]

  [/group]

  [group autor8]

  [/group]

  [group autor9]

  [/group]

  [group autor10]

  [/group]

  [group group-226][/group]
  Konferansa akademik özetler ve kişisel mesleki ve kurumsal özetler olmak üzere iki tür özet kabul edilmektedir:

  1. Akademik Özetler

  Akademik özetler aşağıda yer alan araştırma alanlarını içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

  • Sporda toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki eğitimsel etkiler,
  • Dil, kapsayıcılık ve spor,
  • Kitle iletişim ve spor,
  • Yönetim ve spor,
  • Psikoloji ve spor,
  • Sosyoloji ve spor,
  • Sporda adalet ve etik,
  • Finans ve spor,
  • Kurumsal yönetim ve spor
  • Kültür ve spor,
  • Güzel sanatlar ve spor,
  • Ayrımcılık ve spor,
  • İşgücü piyasası çalışmaları ve spor,
  • Film ve spor,
  • Fiziksel aktivite ve spor,
  • Muhasebe ve spor,
  • Pazarlama ve spor,
  • Tüketim ve spor markalaşması,
  • Ekonomi ve spor,
  • Din ve spor,
  • Gönüllülük ve spor,
  • Tarih ve spor
  • Tıp ve spor,
  1. Kişisel, mesleki ve kurumsal özetler:

  Bu yöntem, sporcular, yöneticiler, spor gazetecileri, spor organizasyonlarındaki çalışanlar, beden eğitimi öğretmenleri, spor bilimleri öğrencileri, antrenörler ve spor hakemleri gibi sporda farklı rollere sahip kişilerin kişisel veya kurumsal deneyimlerini görselleştirmeyi ve paylaşmayı amaçlayacaktır. Bu çalışmalarda, yazarlar spordaki deneyimlerine daha yakından ve sübjektif olarak odaklanarak bir anlatı yaklaşımı benimseyebilir veya spor organizasyonlarındaki resmi rollerine odaklanan kurumsal bir bakış açısı seçebilirler. Bu kişisel anlatılarda, yazarların cinsiyetinin spor kariyerlerindeki ve kendi yaşamlarındaki önemi üzerine düşünmeye çalışması önemlidir. Kurumsal ve profesyonel anlatılarda, yazarlar için spor örgütleri tarafından cinsiyetin nasıl algılandığını (örneğin; politika ve toplumsal cinsiyet eşitlik ölçüleri, spor faaliyetleri) belirtmek yerinde olacaktır.

  • Sporda toplumsal cinsiyet eşitliği konularında İspanyolca diğer araştırmalar,
  • Sporda cinsiyet eşitliği konularında İtalyanca diğer araştırmalar,
  • Sporda cinsiyet eşitliği konularında Portekizce diğer araştırmalar,
  • Sporda toplumsal cinsiyet eşitliği konularında Türkçe diğer araştırmalar.

  1. Akademik Özet Gönderimi

  En fazla 500 kelimeden oluşan özetler gönderilmelidir (Referanslar ayrı bir sayfa yer almalıdır ve özetler PDF belgesi yerine, word şablonu kullanılarak iletilmelidir. Ayrıca özetler tek satır aralığında, üstbilgi, altbilgi olmadan Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır).

  Bildiri özetleri İspanyolca, İngilizce, İtalyanca, Portekizce ve Türkçe olarak yazılabilir.

  Sunulan bildiri özetleri başka bir dergi veya yayın kuruluşu tarafından yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Tüm özetler çift kör incelemelere göre seçilecektir.

  Bildiri özetleri için son gönderi tarihi 28 Mayıs 2021’dir. Uzatılmış süre içinde gönderilen özetler için kabul veya ret bildirimi 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacaktır.

  Daha fazla bilgi için lütfen gesport@unizar.es adresine mail atınız.  2. Mesleki, Kişisel ve Kurumsal Özet Gönderimi

  En fazla 500 kelimeden oluşan özetler gönderilmelidir (Referanslar ayrı bir sayfa yer almalıdır ve özetler PDF belgesi yerine word şablonu kullanılarak iletilmelidir. Ayrıca özetler tek satır aralığında, üstbilgi, altbilgi olmadan Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır).

  Bildiri özetleri İspanyolca, İngilizce, İtalyanca, Portekizce ve Türkçe olarak yazılabilir.

  Sunulan bildiri özetleri başka bir dergi veya yayın kuruluşu tarafından yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Tüm özetler çift kör incelemelere göre seçilecektir.

  Özetlerin son gönderim tarihi 28 Mayıs 2021‘dir. Uzatılmış süre içinde gönderilen özetler için kabul veya ret bildirimi 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacaktır.

  Daha fazla bilgi için lütfen gesport@unizar.es adresine mail atınız.

  Konferans tarihi 14-16 Temmuz 2021
  Özet gönderim son tarihi 28 Mayıs 2021
  Özetlerin Kabul / Ret Bildirimi 28 Mayıs ve 18 Haziran tarihleri arası
  Kayıt 18 Haziran 2021 tarihinden sonra

  En iyi özetler ve yazarlar seçilerek spor ve cinsiyet eşitliği ile ilgili düzenlenmiş bir kitapta yayınlanmak üzere bir bölüm yazmaya davet edilecektir. Bildiri özetleri, PRENSAS UNIVERSITARIAS tarafından DOI ve ISBN numarası ile açık erişimli bildiri özet kitabında yayınlanacak ve uluslararası bibliyografik veri tabanlarında endekslenecektir.

  Conference chair

  Luisa Esteban Salvador, University of Zaragoza, Spain

  Conference co-chairs

  Charlie Smith, University of Leicester, the United Kingdom

  Emília Fernandes, University of Minho, Portugal

  Gonca Güngör, Sakarya University; Turkey

  Tiziana Di Cimbrini, University of Teramo, Italy


  ORGANISING COMMITTEE

  Alberto Abarca Sos, University of Zaragoza, Spain

  Alfredo Pérez Rueda, University of Zaragoza, Spain

  Ana Gil Lacruz, University of Zaragoza, Spain

  Ana Lor Serrano, IES Francés de Aranda, Spain

  Ana Tortajada Remón, University of Zaragoza, Spain

  Bertha Massiel Sánchez, University of Zaragoza, Spain

  Cristina Corella Escriche, University of Zaragoza, Spain

  Danilo Boffa, University of Teramo, Italy

  Diego Álvarez Belenchón, University of Zaragoza, Spain

  Encarna Esteban García, University of Zaragoza, Spain

  Esther Edo Agustín, University of Zaragoza, Spain

  Isabel Saz Gil, University of Zaragoza, Spain

  Jatziry Santana Piedra, National Autonomous University of Mexico

  Javier Pérez Sanz University of Zaragoza, Spain

  Jennifer Moreno Moreno, University of Zaragoza, Spain

  Laura Peiró Márquez, University of Zaragoza, Spain

  María García-Figuera Rodríguez, University of Zaragoza, Spain

  Marisa Fierro Blasco, University of Zaragoza, Spain

  Marta Burriel León, University of Zaragoza, Spain

  Marta Gil Lacruz, University of Zaragoza, Spain

  Miguel Ángel Benítez Castro, University of Zaragoza, Spain

  Nerea Gómez, University of Zaragoza, Spain

  Nicolas Ferrer-Bergua Leese, Club de Rugby Teruel Mudejar, Spain

  Roberto Ferriz, University of Zaragoza, Spain

  Sonia Daloiso Martin, University of Zaragoza, Spain

  Suo Jin, University of Pau and Pays de l’Adour (UPPA), France

  Teresa Barea García, University of Zaragoza, Spain

  Vicente Ceamanos Llorens, University of Zaragoza, Spain


  SCIENTIFIC COMMITTEE

  Alazne Mujika Alberdi, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Deusto, España

  Ana Gargallo Castel, Faculty of Social and Human Sciences. University of Zaragoza, Spain

  Ángela Cenarro Lagunas, Faculty of Philosophy and Letters, University of Zaragoza, Spain

  Anna Di Giandomenico, Faculty of Political Science, University of Teramo, Italy

  Carmen Aguilar, Faculty of Social and Human Sciences, University of Zaragoza, Spain

  Carmen Martínez Samper, Faculty of Social and Human Sciences, University of Zaragoza, Spain

  Christian Corsi, Faculty of Communication Science, University of Teramo, Italy

  Conceição Nogueira, Faculdade de Psicologia, Universidade do Porto, Portugal

  Elvira Burgos, Faculty of Philosophy and Letters, University of Zaragoza, Spain.

  Fiammetta Ricci, Faculty of Political Science, University of Teramo, Italy

  Gianluca Antonucci, Department of Business Economics, University “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara Italy

  Gizem Karakas, Sports Sciences Faculty, Sakarya University of Applied Sciences, Turkey.

  Gülten Hergüner, Sakarya University of Applied Sciences, Turkey

  İpek Eroğlu Kolayiş, Faculty of Sport Sciences Sakarya University of Applied Sciences, Turkey.

  Isabel Brusca Alijarde, Faculty of Economics and Business, University of Zaragoza, Spain.

  Isabel Castillo, Faculty of Psychology, University of Valencia

  Javier Zaragoza Casterad, Faculty of Humanities and Education, University of Zaragoza, Spain.

  Johanna Adriaanse, UTS Business School, University of Technology Sydney, Australia

  Jorge Olmo Vera, Faculty of Social and Human Sciences, University of Zaragoza, Spain.

  José Luis Aliaga Jiménez, Faculty of Philosophy and Letters, University of Zaragoza, Spain.

  José Martín-Albo Lucas, Faculty of Social and Human Sciences, University of Zaragoza, Spain.

  Luisa Pinto, Faculdade de Economia, Universidade do Porto, Portugal

  Marco di Domizio, Faculty of Political Science, University of Teramo, Italy.

  Margarita Labrador Barrafón, Faculty of Economics and Business, University of Zaragoza, Spain.

  Natividad Blasco de las Eras, Faculty of Economics and Business, University of Zaragoza, Spain

  Nuran Kandaz Gelen, Faculty of Sports Sciences, Sakarya University of Applied Sciences, Turkey.

  Pascal Glemain, University of Rennes II, France.

  Pedrona Serra Payeras, Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC), España

  Regina Leite, Escola de Economia e Gestão, Universidade do Minho, Portugal.

  Sevda Çiftçi, Sakarya University of Applied Sciences, Turkey.

  Sonia Souto Camba, Faculty of Physiotherapy, University of La Coruña, Spain

  Vicente Condor López, Faculty of Economics and Business, University of Zaragoza, Spain.

  Nuria Garatachea Vallejo

  İspanya Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Spor Yüksek Konseyinde Başkan Yardımcısı.

  Nuria Garatachea sporda cinsiyet eşitliği ile ilgili kamu politikaları ve Yüksek Spor Konseyindeki stratejik konuları hakkında konuşacaktır.  Isabel García Sanz

  İspanyol Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı, Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı, İspanya Kraliyet Kurtarma ve İlk Yardım Federasyonu Başkanı, Latin Amerika Kurtarma ve İlk Yardım Federasyonu Başkanı ve Avrupa Kurtarma Federasyonu Başkan Yardımcısı
  Sunumun adı: Kadınlar ve Eşitlik: Sonsuz Arka Kapı

  1990 tarihli Spor Kanunu hala yürürlükte olduğundan, yönetim organlarında kadınların varlığı, kapıyı her zaman arkadan açık bırakan “nesnel olarak belirlenmiş sebeplerle usulüne uygun olarak motive edilmiş” olarak tanımlanmayan yasal düzenlemelerde belirlenmiştir. Böylece erkekler ve kadınlar arasındaki etkin eşitlik bir hak değil, armağandır.

  Konferans Avrupa Birliği Erasmus + programının desteğiyle finanse edilmesinden dolayı kayıt ücreti alınmayacaktır.


  Özetsiz katılımcıların kaydı

   Pasaport*

   İsim*

   Soy isim*

   Kurum veya Firmanızın Adı*

   Ülke*

   Uyruk*

   E-posta 1*

   E-posta 2*

   Telefon*

   Biyografi*   Kongre sırasında GESPORT araştırma ekibinin bugüne kadar elde ettiği başlıca sonuçlar sunulacaktır.

   Sorularınız için lütfen gesport@unizar.es adresine mail atınız.

   Bizi takip edin:

   CamaraTeruel